Opieka wytchnieniowa 2019 - edycja pilotażowa

Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Podnoszenie jakości życia – opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Aby skorzystać z oferty, opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych powinni zgłosić się do koordynatora projektu (tel. 508 076 881) i wypełnić ankietę/diagnozę potrzeb.

Dokumenty obowiązujące podczas przyjęcia:

1) Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (załącznik nr 1),

2) orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności;

3) opcjonalnie – Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (załącznik nr 2)

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Miasta Białystok.

Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego: 93 600,00 zł

Rozmiar czcionki
Kontrast